Бүтэц

Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөл  =  Салбар хороод

Нэгдсэн зөвлөлийн удирдлага,
зохион байгуулалт

Нэгдсэн зөвлөлийн удирдлага нь Нэгдсэн зөвлөлийн чуулган, Удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх ба хяналтын албанаас бүрдэнэ.

Удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн. Удирдах зөвлөл нь 5-аас доошгүй, 15-ээс дээшгүй сондгой тооны гишүүдээс бүрдэх ба гишүүдийг бүсийн болон бодлогын чиглэлийг харгалзан дараах байдлаар сонгоно:

 • Австрали тивийг төлөөлсөн – 1 гишүүн
 • Ази тивийг төлөөлсөн – 2 гишүүн
 • Америк тивийг төлөөлсөн – 3 гишүүн
 • Африк тивийг төлөөлсөн – 1 гишүүн
 • Европ тивийг төлөөлсөн – 3 гишүүн.
 • Хороод, мэдээлэл, xарилцааны албаны дарга нар – 5 гишүүн
Хороодын бүтэц

Зөвлөл одоогоор гишүүдийнхээ эрх ашиг, сонирхлын нийтлэг асуудлаар хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах дараах байнгын хороод, албатaй ажиллаж байна. Үүнд:

 • Урлаг соёлын менежмент, аялал жуучлалын хороо
 • Бизнесийн хегжлийн хороо
 • Боловсролын хороо
 • Оюутан Залуучуудын хороо
 • Мэдээлэл харилцааны алба